ความเป็นมา

ความ พิการจากโรคทางระบบประสาท เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้ป่วยพิการที่นอนในโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟู สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง multiple sclerosis พาร์กินสัน สมองพิการในเด็ก ซึ่งการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาทต้องการทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักกายอุปกรณ์ นักจิตบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักนันทนาการ และพยาบาลฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท นี้ต้องอาศัยเครื่องมือ และ เทคนิคต่างๆ ซึ่งต้องมีการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ในระยะกว่า 20 ปีที่ผ่านมา คณาจารย์ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบประสาทเป็นอย่างมาก และมีการผลิตผลงานวิจัย และงานวิชาการที่สำคัญจำนวนมากจนทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านนี้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านนี้รวมกว่า 80 เรื่อง

งานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ ฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่นำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ การฉีดยาโบทูลินัมทอกซินขนาดน้อยที่เหมาะสมในผู้่ป่วยชายไทยและชาวเอเชีย ในภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และหดตัวผิดปกติชนิดต่างๆ การฉีด 50% แอลกอฮอล์ในน้ำ การใช้เทคนิคใหม่และนวตกรรมต่างๆในการรักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งและกล้ามเนื้อหดตัวผิดปกติ รวมถึงกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไฟฟ้าวินิจฉัยในผู้ป่วยโรคต่างๆ เป็นต้น

ผลงานวิจัยได้รับรางวัลและ ไ้ด้รับการอ้างอิงและนำมาใช้ งานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นำมาใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยังเป็นแหล่งฝึกอบรมดูงาน

ในปัจจุบัน ภาวะทางระบบประสาทที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มประเทศที่พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เช่นประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้น ได้แก่ Parkinson and neurodegenerative diseases ภาวะสมองเสื่อม (cognitive impairment) กลุ่มอาการปวดต่างๆ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับระบบประสาทด้วยและมักพบปัญหาด้านการเดิน และการทรงตัว ซึ่งเป็นความสนใจของกลุ่มนักวิจัยในหน่วย ที่จะพัฒนางานวิจัยให้เหมาะสมกับระบบสาธารณสุข ของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้านี้