คณะกรรมการ

 
ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์

ที่ปรึกษา

  รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ที่ปรึกษา

     
  ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

หัวหน้าหน่วย

 
รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช

หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/กรรมการ

อ.พญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน     

กรรมการ

 อ.นพ.วสุวัฒน์ กิตติสมประยูรกุล

กรรมการ

 

ผศ.พญ.รัตนา รัตนาธาร

กรรมการ

ผศ.(พิเศษ)พญ.ณัฎฐิยา ตันติศิริวัฒน์

กรรมการ

อ.พญ.สริสสา แรงกล้า

กรรมการ

 

อ.พญ.สิริขวัญ  ปัญญาศรีวนิช

กรรมการ

อ.พญ.จิราภา  แจ่มไพบูลย์

กรรมการ

อ.พญ.พิม โพธิอาศน์

กรรมการ

 

อ.นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์

กรรมการ 

อ.พญ.นิภาภรณ์ คนเจน

กรรมการ   
รศ.พญ.จริยา บุญหงษ์

กรรมการ และเลขานุการ