วัตถุประสงค์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟื้นฟูระบบประสาท (Neurorehabilitation Research Unit) 

วัตถุประสงค์

1.เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลศึกษาและพัฒนางานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

2.ส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตกรรมต่างๆด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

3.ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

4.จัดหางบบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

5.เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

เป้าหมายของหน่วย

1.มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติอย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง ระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

2.มีการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง ระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

3.ร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต ปีละ 5 คน ปริญญาบัณฑิตชั้นสูงปีละ 10 คน ที่มีความ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

4.พัฒนางานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทยให้เป็นNeurorehabilitation Clinical Excellent Center (CEC)

5. จัดฝึกอบรมทาง ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาทปีละ 1-2 ครั้ง ทุกปีและจัดระดับนานาชาติ ในปีที่ 2-5